Европейски проекти

Фирмата ни има опит в разработка и реализиране на проекти, финансирани по ОП на ЕС.

Фирмата ни е утвърден консултант по ОП Конкурентоспособност. Специалистите ни работят съвместно с крайни потребители по предварителни проучвания и подготовка за кандидатстване по тази ОП.

В качеството си на доставчик на комплексни решения, фирмата ни е реализирала проeкти, финансирани по ОП “Конкурентоспособност”,  6-та Рамкова програма и Програма “Култура” на ЕС.

http://umispublic.government.bg/iBeneficientProjects.aspx?org=executor&benef=7937

Част от успешните проекти за 2012 година са:

  • СИФ 309 Мюзик Филм ООД, София: BG161PO003-2.1.11/ЗТММ-02-44/Su-01 “Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване за технологична модернизация  – Пътуващо кино”
  • Дрийм Тийм Прадакшънс АД, София: BG161PO003-2.1.11 /3ТММ-02-120/23.07.2012 Su-02 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на високотехнологично оборудване за производство на филми

 

Част от проектите за 2010 и 2011 год са :

  • Дунав прес АД, Русе: TMM-02-8/17.07.2009 “Въвеждане на ново технлогично оборудване в производствения процес”
  • Херти – М ООД, Шумен: TMM-02-12/17.07.2009 “Повишаване конкурентноспособността на “Херти-М” ООД чрез технологично обновление на сектор “Печат”
  • Български институт по метрология, София: BG161PO003-4.3.01-0002-4.3.01-0002-C001 “Подобряване на инфраструктурата по качество и на предлаганите от Български институт по метрология услуги – фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия”
  • Бит и техника ООД, Варна: 2МС-02-013/Su-02 “Утвърждаване, конкурентоспосбност и просперитет чрез стандартизация”
  • Софийски университет ”Св. Климент Охридски”, София: FP7 No. 269973 Програма “Култура”

В зависимост от потребностите на потенциални кандидати за финансиране по Оперативните програми, финансирани от ЕС, фирмата ни предлага следните услуги :

  • Анализ на потребностите на кандидатите за кандидатстване;
  • Изготвяне на предложения за оборудване – обект на проектите;
  • При обявен конкурс за доставка – фирмата кандидатства за доставчик.